Skip to main content

Jakie są zalety
współpracy z Fundacją PIRE?

Optymalizacja
zużycia energii

Bezpieczeństwo dostaw energii

Zwiększenie żywotności sprzętu

Ograniczenie emisji
CO2

Fundacja Polski Instytut Rozwiązań Energooszczędnych

Statut Fundacji PIRE

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

3. Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Środowiska.

4. Fundacja zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Grudziądz.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

1. Fundacja w językach obcych może posługiwać się tłumaczeniem nazwą: a) w języku angielskim: Polish Institute of Energy Efficient Solutions

2. Fundacja może używać skrótu nazwy Fundacja PIRE.

§5

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o Fundacjach i z niniejszym Statutem.

Fundacja PIRE

Cele fundacji PIRE

 • 1

  Promowanie idei i inicjowanie rozwoju koncepcji klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz współdziałanie i pomoc projektowa przy ich tworzeniu dokładnym precyzyjnym określeniu celów klastra i spółdzielni wraz z określeniem ich strategii na poziomie regionalnym i lokalnym.

 • 2

  Tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń między klastrami energetycznymi oraz spółdzielni energetycznych

 • 3

  Tworzenie platformy zrzeszającej interesy Klastrów oraz Spółdzielni w ramach jednego OSD w celu zwiększenia możliwości negocjacyjnych kosztów przesyłu energii

 • 4

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla Klastrów oraz Spółdzielni w Polsce z uwzględnieniem możliwości ich finansowania w obszarze, sektor - energetyka, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. Poszukiwanie i analiza projektów pod kątem możliwości pozyskiwania funduszy ze źródeł centralnych i regionalnych.

 • 5

  Promowanie wykorzystania potencjałów i naturalnych synergii współpracy różnych środowisk – biznesu, samorządu, społeczności, uczelni wyższych i jednostek badawczych oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

 • 6

  Promowanie i doradztwo w ramach usług:

  • bilansowania handlowego energii elektrycznej, dedykowaną wytwórcom (mikroinstalację, instalacje OZE, jednostki kogeneracyjne, PEC), OSDn, spółkom obrotu, odbiorcom energii również JST
  • biilansowania całych gmin (JST) z jednostką/ami wytwórczymi - tzw. autokonsumpcją
  • bilansowania wytworzonej energii elektrycznej
  • wirtualnych magazynów energii (magazynowanie systemowe, głównie dla instalacji PV, oddanie nadwyżki energii do sieci w godzinach PEAK, kiedy jest droższa i pobór w godzinach nocnych, kiedy energia jest tańsza, pozwala na częściową rekompensatę kosztów dystrybucji)
  • Usług doradczych w zakresie optymalizacji modelu uczestnictwa w rynku energii przez wytwórców i odbiorców z uwzględnieniem wiodącej roli OSD.
 • 7

  Promowanie usług związanych z obrotem energią tj. efektywne zarządzanie sprzedażą energii wytworzonej w OZE, bezpośredni zakup energii elektrycznej na rynkach giełdowych oraz świadczenie usługi bilansowania handlowego we wszystkich obszarach rynku ze szczególnym uwzględnieniem klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych.

 • 8

  Wprowadzanie technologii, które poprawiają ekonomikę wytwarzania energii z wykorzystaniem OZE oraz efektywności energetycznej.

 • 9

  Wprowadzanie i tworzenie inteligentnego systemu zarządzania i bilansowania energią z wykorzystaniem magazynów energii.

 • 10

  Promocja zaangażowania obywateli w transformację energetyczną z udziałem OZE oraz efektywność energetyczną.

 • 11

  Wdrażanie technologii wsparcia dla konsumpcji własnej energii elektrycznej i optymalizacji systemu energetycznego

 • 12

  Ochrona środowiska naturalnego;

 • 13

  Inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju

 • 14

  Wspomaganie oraz krzewienie wiedzy z zakresu rozwiązań energooszczędnych oraz energetyki proekologicznej.

 • 15

  Wspieranie działalności naukowej w sferze gospodarki energetycznej z uwzględnieniem OZE i bezpieczeństwa energetycznego.

 • 16

  Działania edukacyjne dotyczące gospodarki energetycznej oraz korzyści wynikających z zastosowania OZE.

 • 17

  Popularyzacja wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych na terenach wiejskich.

 • 18

  Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności energetycznej technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.

 • 19

  Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce poprzez racjonalizacje polityki energetycznej.

 • 19

  Udzielanie wsparcia i pomocy dla działań na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej, OZE oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

 • 21

  Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej
  oraz energooszczędności.

 • 22

  Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i neutralizację zagrożeń ze strony sektora energetycznego.

 • 23

  Niesienie pomocy i wsparcia dla działań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii w gospodarce krajowej.

 • 24

  Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.

 • 25

  Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce i energooszczędności.

 • 26

  Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką oraz energooszczędnością na terenach wiejskich.

 • 27

  Promowanie i doradztwo w sprawie stosowania technologii czystej energetyki w ramach walki ze smogiem.

 • 28

  Budowa i przebudowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 • 29

  Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE.

 • 30

  Pomoc w rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej Kogeneracji w tym również z OZE;

 • 31

  Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.