Skip to main content

Rusza wsparcie dla firm z branży HoReCa dotkniętych skutkami pandemii Covid-19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła już pięciu operatorów inwestycji A1.2.1  realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którzy za ponad 1,25 mld PLN wspomogą w formie dotacji firmy z branży HoReCa (sektory hotelarski, gastronomiczny, turystyczny i kulturowy) dotknięte negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.

Pandemia Covid-19 odcisnęła swoje piętno zarówno na światowej, jak i na polskiej gospodarce. Wiele branż bardzo ucierpiało wskutek drastycznego spadku przychodów oraz wzrostu kosztów transportów, surowców i półproduktów. Najwięcej trudności spowodowały jednak nieuniknione „lockdowny”, zmuszające przedsiębiorców do zamykania, zawieszania lub znacznego ograniczenia funkcjonowania ich przedsiębiorstw (chociażby z powodu limitu osób w pomieszczeniu). W największym stopniu sytuacja ta dotknęła branżę HoReCa. Z dnia na dzień ograniczane były możliwości działania restauracji i hoteli, a imprezy kulturalne były odwoływane lub realizowane bez widzów, co przyczyniło się do drastycznego spadku przychodów i płynności finansowej firm działających w tych obszarach.

Wobec podmiotów branży Horeca przechodzących trudności finansowe w związku z wystąpieniem stanu epidemii zastosowano więc następnie szereg instrumentów pomocowych (tarcze finansowe, ulgi w składkach ZUS, pożyczki płynnościowe). Kolejne są wdrażane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – stworzonego specjalnie w celu niwelowania skutków pandemii Covid-19. Duża część środków przeznaczonych na realizację tego planu trafi właśnie do branży HoReCa (inwestycja A1.2.1), a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) została jednostką wspierającą realizację KPO w tym zakresie. 

W ramach KPO wspierane będą przedsięwzięcia mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców obejmujące:

- inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;

- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;

- usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 90%, w ramach pomoce de minimis i do 540 000,00 PLN.

PARP będzie udzielać pomocy za pośrednictwem wybranych już w otwartej procedurze operatorów, którzy zaprojektują i przeprowadza procedurę naboru przedsięwzięć do projektu oraz zweryfikują ich realizacje i rozliczenie:

Region nr 1 obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

 

Operator

 

 Tytuł projektu

 

 Kwota wsparcia

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 HoReCa POMORZE - dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 1 obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

 276 760 281,13 PLN

 Region nr 2 obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

 Operator

 

 Tytuł projektu

 

 Kwota wsparcia

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.)

 Zwiększenie odporności, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw MŚP, działających w branżach HoReCa i kultury na terenach obszaru województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w formie udzielenia pomocy finansowej na przedsięwzięcia dywersyfikacji działalności, poprzez instrumenty- granty z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki, Działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

 276 760 281,13 PLN

 Region nr 3 obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

 

 Operator

 

 Tytuł projektu

 

 Kwota wsparcia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Nowe inwestycje w sektorze HoReCa – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu nr 3 tj. województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO.

 260 581 477,00  PLN

  Region nr 4 obejmujący województwa: łódzkie, opolskie, śląskie

 

Operator

 

 Tytuł projektu

 

 Kwota wsparcia

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

Wsparcie dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, z regionu 4 obejmującego województwa łódzkie, opolskie i śląskie w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO

 222 858 320,72 PLN

 Region nr 5 obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

 

 Operator

 

 Tytuł projektu

 

 Kwota wsparcia

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Wsparcie finansowe przedsięwzięć MŚP podmiotom z branż hotelarstwa, gastronomii turystyki i kultury w drodze dotacji w ramach inwestycji A1.2.1 KPO dla podmiotów MŚP z regionu nr 5 obejmującego województwa dolnośląskie, lubuskie i wielkopolski.

 232 327 809,91  PLN

 

Nabory w ramach ww. projektów powinny rozpocząć się w I kwartale 2024 r. Wkrótce będzie możliwe uzyskanie dodatkowych informacji w poznaniu dokładnych terminów naborów oraz innych szczegółów związanych z procesem rekrutacji, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85668:rusza-wsparcie-dla-firm-z-branzy-horeca-dotknietych-skutkami-pandemii-covid-19